Komplexné a odborné služby pod jednou strechou

Geodetická
kancelária

500

meraní ročne

300

GP ročne

geotime.sk - geodetická kancelária
01
GeoTime Senica

Spoznajte nás bližšie

Spoločnosť GeoTime od roku 2010 poskytuje komplexné geodetické služby a odbornú poradenskú činnosť hlavne v lokalite Záhorie, ale aj v iných kútoch Slovenska. Zároveň poskytuje služby v oblasti krajinného inžinierstva a ochrany životného prostredia.

Tím odborníkov zložený z autorizovaných geodetov, projektantov pozemkových úprav a krajinných inžinierov je zárukou kvality a profesionálneho prístupu. 

geotime.sk - geodetická kancelária
02
GeoTime Senica

Ponuka služieb

Na poskytovanie služieb využívame vlastné odborné skúsenosti a najmodernejšie prístroje od spoločností Trimble, Delair, Microdrones

Aktívne rozširujeme ponuku služieb o letecké a stavebné práce

1. Kataster nehnuteľností

Geometrické plány, vytýčenie hraníc

 • GP na oddelenie,  rozdelenie, zlúčenie nehnuteľnosti
 • GP na rozostavané stavby k čerpaniu hypotekárneho úveru
 • GP na zameranie stavieb ku kolaudácii + zameranie adresného bodu
 • GP na odňatie z poľnohospodárskej pôdy, vyňatie z lesnej pôdy
 • GP na zriadenie vecných bremien ( právo uloženia inžinierskych sietí, právo prechodu a pod.)
 • GP na obnovenie pôvodných parciel a mnohé ďalšie GP
 • vytýčenie hranice Vášho pozemku, stavebného pozemku, lesného alebo poľnohospodárskeho pozemku
 • Vyšetrenie vlastníctva
 • Výkupové elaboráty
 • Spracovanie zmlúv ( darovacie, kúpnopredajné, zámenné …)
 • Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
2. Inžinierska geodézia

Vytyčovanie stavieb a objektov

 • Geodetické práce pre dodávateľa stavby
 • Geodetické práce pre investora stavby
 • Priestorové vytýčenie stavieb rôzneho druhu – od rodinných domov až po priemyselné haly a technologické objekty
 • Tvorba účelových máp rôznych mierok v 2D alebo 3D zobrazení -pre projektantov, architektov
 • Porealizačné zameranie inžinierskych sietí ( vodovody, kanalizácie, plynovody, NN a VN vedenia a ďalšie)
 • Kontrola parametrov žeriavových dráh, vytýčenie žeriavových dráh
 • Meranie posunov a deformácii
 • Vytýčenie a kontrola výrobných liniek a technologických objektov
 • Meranie a výpočet kubatúr – skládky, násypy
3. Pozemkové úpravy

Komasácia

 • Komplexné pozemkové úpravy pre celé katastrálne územie
 • Jednoduché pozemkové úpravy pre určitý obvod

Jednoduché pozemkové úpravy sú výborný nástroj na usporiadania vlastníctva v určitom obvode.

Je to ideálny nástroj ako vyriešiť rozdrobené vlastníctvo k pozemkom a vytvoriť nové pozemky, tak aby boli funkčné, prístupné a napr. jeden pozemok vlastnila jedna osoba. Takého projektu sú vhodné napr. pre obce, developerské spoločnosti a poľnohospodárske subjekty .

4. Letecké práce

Mapovanie zo vzduchu

 • Letecké práce profesionálnym fotogrametrickým dronom Delair, na tvorbu ortofotosnímok s rozlišením až 1.5 cm
 • Letecké práce profesionálnym dronom Microdrones vybaveným technológiou Lidar, pre zber mračna bodov s vysokou hustotou a presnosťou až 1cm

Výstupy:

 • Letecké snímky
 • Ortosnímky s vysokým rozlíšením až 1.5 cm
 • Digitálny model terénu a reliéfu
 • Vrstevnicové plány
 • Mračná bodov s vysokou hustotou
 • Výpočty plôch a kubatúr
 • Zber dát pre tvorbu pasportov
 • Analýza územia ( pôdna erózia, veterná erózia, zátopové oblasti a pod. )
5. Mobilné mapovanie

Mapovanie z auta

 • Zber dát z auta pomocou 360°kamery s vysokým rozlíšením a súčasne aj lidarovým skenerom. Veľmi efektívne mapovanie, kde výstupom je mračno bodov s vysokou hustotou a presnosťou a zároveň aj vizuálny pohľad na celú mapovanú trasu . Dáta sú vhodné pre:
 • Zber dát pre tvorbu pasportov
 • Projektantov, architektov, urbanistov ( 3D model s vysokou hustotou a presnosťou)
 • Mestá , obce na vizualizáciu obecného majetku
 • správcov inžinierskych sietí.
6. 3D laserové skenovanie

Skenovanie objektov a pamiatok

 • Dokumentácia reálneho stavu budov
 • Dokumentácia pamiatok
 • Meranie fasád
 • Výpočet objemov
 • Určovanie polohy stromov v hustom poraste
7. Zber dát pre GIS

Tvorba pasportov v GIS štruktúre

 • Pasport hrobových miest
 • Pasport dopravného značenia
 • Pasport komunikácii a spevnených plôch 
 • Pasport parkovacích miest
 • Pasport verejného osvetlenia
 • Pasport zelene
 • Pasport mestského mobiliáru
 • Pasport  detských ihrísk
 • Pasport stavieb a mnohé ďalšie
 • Zameranie geografickej osi ulíc
8. Zber dát pod vodnou hladinou

Batymetrické meranie

 • Tvorba 3D modelu terénu pod vodnou hladinou.
 • Identifikácia objektov pod vodnou hladinou
 • Dokumentácia a inšpekcia vodných nádrží 
 • Monitorovanie usadených sedimentov
9. Krajinné inžinierstvo a ochrana životného prostredia

Krajinotvorba a ekológia

 • Dokument miestneho územného systému ekologickej stability
 • Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability
 • Dokument starostlivosti o dreviny
 • Dendrológia
 • Generel zelene
 • Sadové úpravy ( DUR, DSP)
 • Krajinotvorba
10. Stavebné práce

Timber Garden Concrete

 • Spracovanie betónu
 • Pokládka obrubníkov zámkovej dlažby
 • Zhotovenie oplotenia a oporných múrov
 • Zhotovenie prístreškov, altánov, drevených terás a pod
 • Mlátové chodníky
03
GeoTime Senica

Referencie

04
GeoTime Senica

Oprávnenia a osvedčenia

Oprávnenia a osvedčenia spoločnosti GeoTime s.r.o.

05
GeoTime Senica

Kontakt

Spojte sa s nami

Fakturácia

 • GeoTime s.r.o.

 • IČO: 45 697 337

 • IČ DPH: SK 202 310 3885

Sociálne siete

geotime.sk - geodetická kancelária

Ing. Rastislav Holič

Konateľ
Autorizovaný geodet a kartograf
Projektant pozemkových úprav
Pilot UAS

Ing. Peter Holič

Autorizovaný geodet a kartograf

Tomáš Holič

Geodet

Ing. Monika Holičová

Konateľ
Záhradný a krajinný inžinier
Zodpovedná osoba RUSES, MUSES

Jaroslav Kadlečík

Geodet

Marek Holič

Stavebné práce